כללי

על-פי החוק, כל שינוי של מחזיקים בנכס מחייב מסירת הודעה על כך בכתב למחלקת גזברות במועצה. 

דרכי חילופי מחזיקים

  חלופי מחזיקים יתבצעו באחד מן המקרים הבאים:

  • חוזה שכירות חתום ע"י שני הצדדים.
  • חוזה מכירה חתום ע"י שני הצדדים .
  • הפסקת חזקה בנכס ע"י שוכר.

חילופי שוכרים 

יש להעביר את חוזה השכירות למועצה תוך הקפדה על הדגשים הבאים: 

  • תקופת השכירות לא פחותה מ-12 חודשים.
  • בחוזה מופיעים כל הפרטים המזהים של המשכיר והשוכר וחתימות שני הצדדים.
  • לחוזה צריכה להיות מצורפת כתובת למשלוח דואר של מחזיק הנכס.
  • יש לצרף טלפונים של המשכיר והשוכר לצורך בירורים במידה ויהיו.
  • באחריות שני הצדדים החתומים בחוזה להעביר את החוזה תוך חודש ימים מיום חתימתו.

 

זכור – כל עוד לא תתקבל הודעה כאמור על שינוי פרטי המחזיק בנכס, תחול חובת תשלום החובות על המחזיק הרשום בספרי השומה במועצה.