פטור מארנונה בגין נכס ריק ו/או אינו ראוי למגורים (שיפוץ יסודי)

על פי תקנה 13 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג - 1993, נכס ריק לחלוטין מכל אדם וחפץ, לא נעשה בו שימוש לתקופה של לפחות 30 יום ברציפות, מזכה את המחזיק בהנחה בשיעור של 30% לתקופה מצטברת של עד חצי שנה בתקופת בעלות אחת (כלומר: ההנחה ניתנת פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בנכס).

ההנחה תינתן ממועד מסירת ההודעה בכתב לחלקת הגבייה במועצה, בכפוף למילוי הצהרה בדבר נכס ריק על ידי המבקש ובכפוף לביצוע ביקורת בנכס.

המועצה עורכת ביקורת בנכס, כתנאי למתן ההנחה.

לצורך קבלת הנחת נכס ריק עליך למלא את ההצהרה ולמסור את טופס הבקשה והמסמכים הנדרשים.

ניתן למסור את המסמכים בדואר או בפקס או להגיע למחלקת הגביה.
טלפון: 09-9538206/215 פקס: 09-7947460