נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה

טופס בקשה להקצאת קרקע/מבנה ללא תמורה

תבחינים להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה