מועצה מקומית אלפי מנשה 2008
ת מ צ י ת  נ ת ו נ י  ה ד ו ח ו ת  ה כ ס פ י י ם  ל ש נ ת  2009 2009
(באלפי ש"ח) אלפי מנשה
מועצה מקומית
מספר התושבים: 7,271 מספר משקי בית: 1,837 דירוג סוציו-אקונומי: 8 מועצה מקומית
1. מאזן
נכסים התחייבויות
2009 2008 2009 2008
רכוש שוטף 1,576 3,120 התחייבויות שוטפות 12,911 13,321
השקעות 58
השקעות לכיסוי קרנות קרנות פיתוח ואחרות 1,121 -1,718
מתוקצבות ואחרות 1,922 1,891 קרנות מתוקצבות 1,922 1,891
גרעון מצטבר בתקציב עודף מצטבר בתקציב
הרגיל 3,605 3,607 הרגיל
גרעון סופי בתב"ר 3,724 2,201
גרעונות זמניים נטו
בתב"ר 5,069 2,675 עודפים זמניים נטו בתב"ר
 
15,954 13,494 15,954 13,494
========= ======== ========= ========
2. נתוני התקציב הרגיל
2.1  הכנסות
תקציב ביצוע   ביצוע
2009 2009  %  2008  % 
הכנסות עצמיות 24,406 24,623 60% 24,816 60%
משרדי ממשלה 9,900 10,239 25% 10,767 26%
מענק כללי  2,780 2,558 6% 2,776 7%
מענק/מלוה לאיזון 2,000 2,000 5%
מענק להקטנת גרעון מצטבר 325 1% 1,370 3%
מענקים מיוחדים 855 1,388 3%
מענקים מיועדים 1,410 3%
39,941 41,133 100% 41,139 100%
========  - - - - - - - -  ========  - - - - - - - -  ========
2.2  הוצאות
תקציב ביצוע ביצוע
2009 2009  %  2008 %
משכורות ושכר 8,430 8,060 19% 8,009 19%
פעולות 19,029 20,264 49% 20,356 48%
מימון 270 422 1% 389 1%
פרעון מלוות 2,162 2,176 5% 2,020 5%
כלליות (למעט מימון) 3,909 4,248 10% 4,796 11%
השתתפויות ותרומות 5,853 5,609 14% 5,162 12%
חד פעמיות 288 352 1% 393 1%
מענק להקטנת גרעון מצטבר 325 1% 1,370 3%
39,941 41,456 100% 42,495 100%
========  - - - - - - - -  ========  - - - - - - - -  ========
עודף (גרעון) השנה (323) (1,356)
======== ======= =======
3. עומס מלוות
2009 2008
עומס מלוות לפרעון בסוף השנה 13,320 11,133
======== =======
מועצה מקומית אלפי מנשה
ת מ צ י ת  נ ת ו נ י  ה ד ו ח ו ת  ה כ ס פ י י ם  ל ש נ ת  2009
(באלפי ש"ח)
4. נתוני תקציב בלתי רגיל
תקבולים תשלומים
2009 2008 2009 2008
לתחילת השנה 14,719 21,087  לתחילת השנה  17,394 23,131
בשנת הדוח 9,096 7,142  בשנת הדוח  11,490 7,773
פרוייקטים שנסגרו (12,333) (13,510)  פרוייקטים שנסגרו  (12,333) (13,510)
יתרה  לסוף השנה 11,482 14,719  יתרה  לסוף השנה  16,551 17,394
========= ======== ========= ========
עודף זמני נטו בתב"ר  גרעון זמני נטו בתב"ר  5,069 2,675
========= ======== ========= ========
5. דוח גביה וחייבים - ארנונה דוח גביה וחייבים - מים
2009 2008 2009 2008
יתרת חוב לתחילת השנה 711 1,068 יתרת חוב לתחילת השנה 354 367
חיוב השנה 12,321 11,044 חיוב השנה 3,501 3,291
הנחות ופטורים שנתנו (1,057) (942) הנחות ופטורים שנתנו
חובות מסופקים וחובות למחיקה 46 (534) חובות מסופקים וחובות למחיקה 11 1
סך לגביה 12,021 10,636 סך לגביה 3,866 3,659
גביה בשנת הדוח 11,276 9,925 גביה בשנת הדוח 3,516 3,305
יתרת חוב לסוף השנה 745 711 יתרת חוב לסוף השנה 350 354
========= ======== ========= ========
יחס גביה בשנת הדוח יחס גביה בשנת הדוח
לפיגורים 94% 89% לפיגורים 62% 55% 886 606 389 397 10446 9383 3276 3086
לחיוב השנתי, נטו 94% 94% לחיוב השנתי, נטו 94% 95% 830 542 240 219 11135 10030 3477 3262
לסך לגביה 94% 93% לסך לגביה 91% 90%
6. דוח עלויות שכר
מצבת כח    שכר ממוצע שנתי
אדם ממוצעת הוצאות שכר בפועל בפועל למשרה
2009 2009 2008 2009 2008 (*)
חינוך 19 2,050 2,076 108 109 19
רווחה 3 541 569 180 190 3
מוניציפלי ואחרות בכירים 3 860 1,192 287 397 3
מוניציפלי ואחרות אחרים 18 2,706 2,585 150 144 18
נבחרים 1 563 646 563 646 1
פנסיונרים 4 764 661 191 165 4
48 7,484 7,729 156 161 48
========= ======== ========= ========= ========
המוצג מבוסס על נתוני טופס 66
* שכר ממוצע למשרה בשנת 2008 מחושב עפ''י מצבת משרות ממוצעת בשנה זו
עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים